عروسک‌ چول قزک کولی قزک (دست ساز)

عروسک‌ چول قزک کولی قزک (دست ساز)

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

  • پدید آورنده : -
  • ایده پرداز : -
  • مشخصات اثر : | استان-خراسان شمالی | شهرستان-اسفراین | سازنده- محبوبه مزینانی اندازه عروسک : 48 سانتیمتر عکاس: امیرحسن سلام‌زاد | ايده پرداز-کانون - مرکز سرگرمیهای سازنده و بازی‌های رایانه‌ای | منبع- مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد 236)