عروسک نگار

عروسک نگار

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

  • پدید آورنده : -
  • ایده پرداز : -
  • مشخصات اثر : | استان-البرز | سازنده- - اندازه عروسک : 30 سانتیمتر تعداد عکاسی از نمونه عروسک : 3 ع | ايده پرداز-کانون - مرکز سرگرمیهای سازنده و بازی‌های رایانه‌ای | منبع- مرکز سرگرمی‌های سازنده