لزوم توجه به موسیقی در شعر سپید
در انجمن شاعران نوجوان کانون مطرح شد

لزوم توجه به موسیقی در شعر سپید

بیوک ملکی در نشست مجازی انجمن شاعران نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز بر لزوم توجه به موسیقی در شعر سپید به عنوان یک عنصر مهم تاکید کرد.

فیلم نشست بررسی و نقد بازآفرینی در ادبیات کودک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار کرد

فیلم نشست بررسی و نقد بازآفرینی در ادبیات کودک

مرکز مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، نشستی با موضوع «بررسی و نقد بازآفرینی در ادبیات کودک» به صورت مجازی برگزار کرد.