گردش‌کار و زمانبندی ارائه خدمت میز خدمت حضوری و غیر حضوری

 

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک ونوجوان

زیر خدمت: برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی

مدارک مورد نیاز :

داردO

ندارد n

 

فرم مورد نیاز :

داردO

ندارد n

 

شیوه ارائه خدمت :

الکترونیکی O  

 غیر‌الکترونیکی  n

 الکترونیکی و غیر الکترونیکیO

آدرس محل های فیزیکی ارائه زیرخدمت: هم‌زمان با برگزاری جشنواره ملی اسباب‌بازی‌ها، محل برگزاری نمایشگاه‌ از طریق سایت‌های کانونپرورش و رسانه‌های

جمعی مثل رادیو و تلویزیون و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر‌ها به مخاطبین اعلام می‌شود.

آدرس الکترونیکی صفحه ارائه زیرخدمت: ندارد

ایمیل: 

مخاطب و نحوه اطلاع رسانی : kpf.ir- kanoon news - رسانه‌های ملی

شرح خدمت: حمایت از تولید ملی اسباب بازی از رهگذر ایجاد هم افزایی میان بخش های مختلف فرهنگی و تولید کنندگان اسباب بازی با  شبکه سازی

از طریق برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی

مراحل انجام خدمت و زمان بندی اجرا خدمت

 مراحل انجام خدمت: مخاطب درطی این هفته در محل نمایشگاه حضور یافته و از فعالیت‌های متنوع و مختلف مناسب با گروه‌سنی کودک و نوجوان در غرفه‌های مختلف خدمت دریافت می‌کند

ردیف

زمان انجام کار (حداقل)

زمان انجام کار (حداکثر)

عنوان واحد مراجعه

نام ساختمان

شخص مورد مراجعه

داخلی کارشناس

1 10 دقیقه زمان توقف درهر غرفه 30 دقیقه مرکز فرهنگی هنری مجتمع حجاب* محل برگزاری نمایشگاه‌ها مسئولین مستقر درنمایشگاه   

 

* آدرس مجتمع حجاب: تهران؛ خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

فایل ضمیه:

آپلود تصویر:

آپلود فیلم:

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت