• عنوان سوال
    جزییات
  • آثاری که به موضوع و مسایل کودکان و نوجوانان بپردازد و یا درباره¬ی کودکان و نوجوانان باشد.
  • نوآوری و خلاقیت از مهمترین ویژگیهای مورد نظر جهت تولید آثار در حیطه¬ی کودکان و نوجوانان است و از طرح¬هایی که به مسایل جدید کودکان و نوجوانان بپردازند استقبال می¬شود.
  • طرح¬های ارائه شده برای ساخت آلبوم¬های موسیقی، متناسب با شرایط تولید، هزینه-ها و خدمات استفاده از استودیو صدای کانون را دریافت خواهند کرد و همچنین از تسهیلات دریافت مجوزهای صدور و پخش آلبوم موسیقی را برخوردار خواهند بود.
  • بله، درخواست استفاده از تجهیزات و خدمات ضبط صدا می¬بایست به امور سینمایی کانون ارسال شده و در صورت موافقت و پرداخت هزینه¬ها از سوی متقاضی، مانعی نخواهد بود.
  • در صورتی که سرمایه¬گذاری صرفا از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفته باشد تمامی حقوق مادی و معنوی اثر، متعلق به این سازمان است . در سایر موارد، متناسب با شرایط ذکر شده در قرارداد خواهد بود.
  • رزومه¬ی کارگردان به همراه طرح¬ و اتود اولیه¬ی صوتی آلبوم در قالب لوح فشرده می-بایست به دفتر امور سینمایی ارسال شود. پس از بررسی اولیه و تایید، در شورای موسیقی مطرح و تصمیم¬گیری خواهد شد.
  • کلیه¬ی هنرمندان فعال در حیطه¬ی موسیقی که سابقه¬ی ساخت حداقل یک اثر را در کارنامه¬ی خود دارند.
  • درخواست متقاضی خطاب به مدیرکل امورسینمایی به همراه معرفی¬نامه¬ی معتبر جهت انجام تحقیق، می¬بایست به دفتر امور سینمایی ارسال شده و در صورت موافقت، تسهیلات لازم در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت