شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 59.2.31 اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول - کلیات

ماده 1 - کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل و طبق مقررات این‌اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد.

ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی است.

ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4 - مرکز شرکت تهران است.

ماده 5 - سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ده میلیون ریال مرکب از یک هزار سهم ده هزار ریال که توسط دولت تعهد شده است و کلیه سهام متعلق‌به دولت است.

تبصره 1 - دارایی‌های شرکت عبارتست از کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول و اسناد بهادار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که ظرف مدت‌چهار ماه صورت‌برداری شده و پس از تصویب مجمع عمومی به شرکت منتقل خواهد شد.

ماده 6 (اصلاحی 17ˏ12ˏ1365)ـ شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی نسبت به تأسیس شعب فرعی یا ایجاد شرکت وابسته به خود و مشارکت اقدام نماید.

ماده 7 - هدف شرکت عبارتست از ایجاد امکانات لازم جهت رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای‌ایشان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت اسلامی و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعدادهای ایشان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم و تربیت‌اسلامی

ماده 8 - وظایف کلی شرکت عبارتست از:
‌الف - تأسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهای فرهنگی و هنری مخصوص کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور.
ب - کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه‌های مساجد، مدارس، کتابخانه‌های عمومی و سایر مؤسسات برای ایجاد بخشهای مخصوص کودکان و‌نوجوانان
پ - تهیه و استفاده از وسائل سمعی و بصری، تدارک وسائل آموزشی، تولید، خرید، توزیع و نمایش و فروش فیلمهای سینمایی مخصوص کودکان و‌نوجوانان.
ت - ایجاد کتاب‌رسانهای سیار جهت عرضه کتاب به کودکان و نوجوانان در روستاها و همکاری با سازمانهایی که خدمات مشابه ارائه می‌نمایند.
ث - کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان
ج - تولید تئاتر و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های هنری مخصوص کودکان و نوجوانان
چ - همکاری با کلیه مؤسسات ایرانی و غیر ایرانی که با کانون هدفهای مشابه دارند.
ح - هرگونه اقدامات دیگری که وصول به هدفهای کانون را تسهیل نماید.

 

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 9 - شرکت دارای ارکان ذیل است:
‌الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره و مدیرعامل پ - حسابرس (‌بازرس)

ماده 10 (اصلاحی 27ˏ03ˏ1368)- مجمع عمومی مرکب است از:
‌الف - وزیر فرهنگ و آموزش عالی ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی پ - وزیر آموزش و پرورش
ت - وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ج - سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ث - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

تبصره(اصلاحی 27ˏ03ˏ1368)
ریاست مجمع با وزیر آموزش و پرورش است و تصمیمات مجمع حداقل با 3 رای که وزیر آموزش و پرورش جزء آن باشد معتبر است.


ماده 11 - وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
‌الف - تعیین خط مشی کلی شرکت ب - انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره
پ - انتخاب مدیرعامل از بین اعضاء هیأت مدیره ت - تصویب بودجه سالانه شرکت
ث - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد شعبه در داخل کشور ج - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی
چ - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح - استماع گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و حسابرس و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
خ - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت.
‌د - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت، با رعایت مقررات مربوطه.
‌ذ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح می‌شود.

ماده 12 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار یکی در چهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده می‌شود. تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ جلسات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده و به پیشنهاد رییس مجمع یا مدیرعامل یا حسابرس تشکیل می‌شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبر‌خواهد بود. (‌حداقل سه رأی)

ماده 13 (اصلاحی 19ˏ10ˏ1389)- هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و کارهای‌مدیریت را بین خود تقسیم خواهند کرد. انتخاب مجدد آنان مجاز است.

تبصره (اصلاحی 19ˏ10ˏ1389)- مدیرعامل از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی‌انتخاب خواهد شد.

ماده 14 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره
‌الف - تصویب و اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت
ب - تصویب تشکیلات پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ت - بررسی و تأیید بودجه شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی
ث - رسیدگی و بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی.
چ - بررسی آیین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی شرکت برای طرح در مجمع عمومی

ماده 15 - مدیرعامل مسئول امور اجرایی شرکت و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و کلیه امور مربوط به استخدام و‌عزل و نصب مستخدمین با وی می‌باشد رئوس وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
‌الف - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی و کلیه مؤسسات اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و همچنین‌حق سازش.
ب - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

تبصره - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا سایر مستخدمین شرکت تفویض‌نماید.

ماده 16 - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

ماده 17 - حسابرس شرکت با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی‌بلامانع است.

ماده 18 - وظایف و اختیارات حسابرس به شرح زیر است:
‌الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش و عملیات سالانه شرکت و تهیه گزارش لازم و تسلیم آن حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه‌ مجمع عمومی به مدیرعامل برای طرح در مجمع عمومی
ب - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت با اطلاع مدیرعامل.
پ - انجام سایر وظایفی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس شرکت محول است.

تبصره 1 - هیأت مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را برای بررسی و اظهار نظر‌به حسابرس شرکت تسلیم نماید.

تبصره 2 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد.

تبصره 3 - وظایف بازرس قانونی را حسابرس انجام خواهد داد.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 19 - بودجه شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از منابع زیر تأمین می‌گردد:
الف - درآمدهای ناشی از فعالیت‌های شرکت
ب - قبول عطایا و کمک‌های نقدی و غیر نقدی که مؤسسات و افراد در اختیار شرکت قرار می‌دهند.
ج - در صورت عدم تکافوی اعتبارات مذکور، اعتبارات عمومی کشور که از طریق قانون بودجه عمومی شرکت به صورت کمک در اختیار شرکت قرار‌خواهد گرفت.

ماده 20 - کارکنان شرکت ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت می‌توانند بر اساس لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی‌و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 58.9.10 درخواست نمایند که از لحاظ‌بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون استخدام کشوری بشوند.

ماده 21 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر همان سال پایان می‌پذیرد به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب این‌اساسنامه تا پایان اسفند خواهد بود.

 

انتخاب حالت کور رنگی

سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطی

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم:

تماس باما

دسترسی به

میز خدمت الکترونیک

سوالات پرتکرار
شناسنامه خدمات شناسه دار
راهنمایی دریافت خدمات شناسه دار
راهنمای دیجیتال خدمات شناسه دار
بیانیه ها
نظرسنجی و تحلیل نظرسنجی ها
مشارکت و تصمیم گیری های الکترونیک
گزارش ها ،عملکرد و آمار
سامانه ملی رسیدگی به شکایات کانون
سامانه شفافیت
سامانه های کانون
واحد پاسخگویی و پشتیبانی از خدمات
آموزش غیر مستقیم فرهنگی،هنری، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون
صدور مجوز پخش تیزر کودک ونوجوان
صدور تاییدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان
صدور مجوز تولید اسباب بازی
صدور مجوز واردات اسباب بازی
برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان
login

سامانه ی گفتگوی آنلاین