بسیاری از سؤالات شما در بخش سوالات متداول پاسخ داده شده است.

جهت مشاهده‌ی کارگاه‌های برخط سایر استان‌ها اینجا را کلیک کنید.

 


 

 

سواد اقتصادی، مقدماتی، نونگاه، حیدرپور، یک شنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
40000تومان 40000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوخوان و نونهال، ندیمی، پنجشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی، پیشرفته1، نوخوان و نونهال، مطلبی زاده، دوشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
برنامه نویسی اسکرچ جونیور، مقدماتی، نوخوان و نونهال، سلیمانی، دوشنبه ساعت14:30 تا 15:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
200000تومان 200000تومان
 نجوم پیشرفته نوخوان و نونهال، موسوی، شنبه ساعت 13تا 14، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
برنامه نویسی اسکرچ جونیور،مقدماتی، نونهال، سلیمانی، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
210000تومان 210000تومان
زیست شناسی پیشرفته نوخوان و نونهال،احمدزاده،چهارشنبه 13 تا14،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
سفالگری تکمیلی، نوخوان و نونهال، حسن‌پور، چهارشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
مهارت برقراری و تثبیت روابط مثبت، نونگاه و نوجوان، زمانی، چهارشنبه 11 تا 12 ، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان و نونهال، سرمستی، سه شنبه ساعت 15 تا16، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
نقاشی، مقدماتی، نوخوان و نونهال، مداحی، شنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته2،نوباوه،غفاری،یکشنبه ساعت 13 تا 14،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
شعر و قصه پیشرفته2،نوباوه،طارمی،سه‌شنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
تکنیک چاپ دستی،مقدماتی،نوجوان و بزرگسال،فراهان نژاد،دوشنبه ساعت12:30 تا13:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
نجوم تکمیلی، نوباوه، آقایی،دوشنبه ساعت 11:15 تا 12:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
سواد اقتصادی، تکمیلی، نوخوان، حیدرپور، سه شنبه 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
زیست شناسی تکمیلی نوخوان و نونهال، احمدزاده،سه شنبه 12:45 تا13:45، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
داستان‌نویسی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، پورشیخ، سه‌شنبه ساعت 17:00 تا 18:00، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،نوربخش،شنبه ساعت17:30 تا 18:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نوشتن خلاق، تکمیلی،نوخوان و نونهال، حسین نژاد، دوشنبه ساعت13:15 تا14:15،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان و نونهال، سعیدآذری، پنجشنبه ساعت 15 تا 16 تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
نقاشی تکمیلی ،نوباوه،محققی،شنبه ساعت14:30 تا 15:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
تئاتر و بازیگری مقدماتی،نونگاه،مسرور،شنبه ساعت 16تا 17،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
300000تومان 300000تومان
کاردستی مقدماتی، نوباوه، جمالی، چهارشنبه ساعت 17 تا 18، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
انیمیشن تکمیلی، نوخوان و نونهال، خانم مرجانی، شنبه ساعت 14:15 تا 15:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی،تکمیلی، نوخوان و نونهال، برات‌پور، سه‌شنبه ساعت 14:30 تا 15:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شاهنامه‌خوانی مقدماتی، نوخوان و نونهال، ایل‌بیگی، دوشنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
زیست شناسی مقدماتی نوخوان و نونهال، خورشیدی، دوشنبه 13 تا14،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
سواد اقتصادی، مقدماتی، نونهال، حیدرپور، یک شنبه 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
40000تومان 40000تومان
 نجوم تکمیلی نوخوان و نونهال، موسوی، شنبه ساعت 14 تا 15 ، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
110000تومان 110000تومان
نقاشی رزین، مقدماتی، نونگاه و نوجوان و بزرگسال، تاجیک، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، نوربخش، شنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،نوربخش،چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
عکاسی با موبایل، پیشرفته، نونگاه و نوجوان، خوشجام،پنج شنبه ساعت 16:30 تا 17:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
ایده و ساخت، تکمیلی، نوباوه، خدایی، دوشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
240000تومان 240000تومان
شعر و قصه پیشرفته1، نوباوه،طارمی،سه‌شنبه ساعت 10 تا 11،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
130000تومان 130000تومان
 نجوم مقدماتی، نوخوان و نونهال،صوفی یکشنبه ساعت10 تا11 تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
شطرنج آمادگی2، نوخوان و نونهال،جعفری، پنجشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
مبانی تئاتر و بازیگری مقدماتی،نوخوان و نونهال،مسرور،دوشنبه ساعت 14:30تا 15:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
300000تومان 300000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوباوه، ندیمی،شنبه ساعت 11:30تا 12:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
کارگاه داستان، تکمیلی، نونگاه و نوجوان، صدری‌زاده، دوشنبه ساعت14:30 تا 15:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه،طاهری، چهارشنبه ساعت 16تا 17، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
ساخت مجسمه های خمیری مقدماتی ، نوباوه، علوی، شنبه 10تا 11، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
کلاژ مقدماتی،نوخوان ونونهال،حسینی،چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
ساخت مجسمه مفتولی مقدماتی، نوخوان و نونهال و نونگاه، مداحی ،شنبه ساعت 13تا14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
گام به گام تا اندیشه، مقدماتی، نوخوان، اژدری،  شنبه ساعت 14 تا15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
 مکعب روبیک پیشرفته1، نوخوان و نونهال، روشن‌ده، یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
210000تومان 210000تومان
نقاشی، پیشرفته2، نوخوان و نونهال، یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
بازی و سرگرمی تکمیلی نوباوه، ریوندی، یکشنبه ساعت 11:15 تا 12:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
تصویرسازی تکمیلی، نوخوان و نونهال، مرصوصی، شنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
انیمیشن تکمیلی، نوخوان و نونهال، علیمراد، یکشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
195000تومان 195000تومان
برنامه نویسی اسکرچ جونیور مقدماتی، نوباوه، سلیمانی، دوشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
200000تومان 200000تومان
سواد اقتصادی، پیشرفته، نوخوان، کیانیان، دوشنبه 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
60000تومان 60000تومان
عکاسی با موبایل، نونهال و نونگاه حاجی بابایی،شنبه ساعت 12:30تا 13:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نمایش خلاق پیشرفته1، نوباوه، خدابنده‌لو، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
نقاشی پیشرفته2، نوباوه،نوربخش،شنبه ساعت 13تا14،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، سرمستی، یکشنبه ساعت 11 تا 12، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
نقاشی پیشرفته1،نوباوه،یوبهمنش،پنج شنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
سواد اقتصادی، مقدماتی، نوخوان، کیانیان، یک شنبه 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
40000تومان 40000تومان
انیمیشن پیشرفته2، نوخوان و نونهال، علیمراد، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
210000تومان 210000تومان
 نجوم مقدماتی، نونگاه و نوجوان صوفی شنبه ساعت11 تا12تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
کاردستی تکمیلی، نوباوه، قاسملو، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
نقاشی پیشرفته2،نوباوه،نوربخش،دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
مهارت شادبودن،نونگاه و نوجوان ، بُرجی، پنج شنبه ساعت 12 تا13، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
مکعب روبیک مقدماتی، نوخوان و نونهال، روشن‌ده، دوشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
180000تومان 180000تومان
اریگامی تکمیلی، نوباوه، مهابادی، چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
چرم دوزی، مقدماتی، نونگاه و نوجوان، شیخ القرا، چهارشنبه ساعت 12 تا 13، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
کاردستی تکمیلی، نوباوه، برات‌پور، سه‌شنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان ونونهال(اعضا با نیاز های ویژه)،سوری،سه شنبه ساعت 16 تا 17،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه،تنهایی، سه شنبه ساعت 15:30 تا 16:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
انیمیشن تکمیلی، نونگاه و نوجوان، مرجانی، شنبه ساعت 16:45 تا 17:45، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
مهارت زندگی معنوی، نونگاه و نوجوان، هدایت فر، یک شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
گام به گام تا اندیشه مقدماتی نوباوه، صباغ، یک شنبه ساعت 13:30 تا 14:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
اریگامی تکمیلی ، نوخوان و نونهال، شمس‌الهی، دوشنبه ساعت 10 تا11 تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی، پیشرفته2، نوخوان و نونهال، نوربخش، دوشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوباوه، سرمستی، پنجشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
خوشنویسی تحریری، مقدماتی سطح 1، نونهال و نونگاه، حسین پور، یکشنبه ساعت 14:15تا 15:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته1،نوباوه،محققی،دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه، شهیدی، دوشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
زیست شناسی تکمیلی نونگاه و نوجوان، احمدزاده، چهارشنبه ساعت 14:15 تا 15:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، سه‌شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوباوه، خدابنده‌لو، دوشنبه ساعت 17:30تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوباوه، خدابنده‌لو، دوشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی نوباوه، محققی، شنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
مهارت امیدوار بودن، نونگاه و نوجوان، فرهنگیان، دوشنبه ساعت 11 تا 12، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
سواد اقتصادی، تکمیلی، نونهال، حیدرپور، سه شنبه 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
شعر و قصه پیشرفته2،نوباوه،طارمی،سه‌شنبه ساعت 13تا 14،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
ویترای (نقاشی روی شیشه) مقدماتی، نونهال، نونگاه و نوجوان، مداحی، شنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نجوم پیشرفته، نوباوه، آقایی،شنبه ساعت12:15 تا13:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
اریگامی مقدماتی، نوباوه، مهابادی، سه‌شنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، سرمستی، یکشنبه ساعت 12:15تا 13:15، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
نقاشی پیشرفته2، نوخوان و نونهال، محققی، دوشنبه 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج مقدماتی 2، نوباوه، ظفری، شنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
نقاشی،پیشرفته1، نوخوان و نونهال، برات‌پور، سه‌شنبه ساعت 16 تا 17،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
سفالگری تکمیلی، نوباوه، صفری، سه‌شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
انیمیشن مقدماتی، نوخوان و نونهال، خانم موسوی، شنبه ساعت 13 تا 14، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
کاردستی (اعضا با نیاز های ویژه) مقدماتی، نوخوان و نونهال،ریوندی ،شنبه 14:45 تا15:45تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
اریگامی مقدماتی،نونگاه،مهابادی،یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
85000تومان 85000تومان
نقاشی رزین، مقدماتی، نونگاه و نوجوان و بزرگسال، تاجیک، دوشنبه ساعت 15:00 تا 16:00، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
سفالگری مقدماتی، نوخوان و نونهال، مداحی،شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
کاردستی مقدماتی، نوخوان و نونهال، خانم مطیع، دوشنبه ها 16 الی 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
قصه گویی( زبان بدن، جادی اجرا)، مقدماتی،بزرگسال، ملکی، سه شنبه 12 تا 13، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
60000تومان 60000تومان
بازی ورزش سرگرمی،نوباوه،امید،شنبه و دوشنبه ساعت 13:30تا 14:15،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
230000تومان 230000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوخوان و نونهال، مقیمی، پنجشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
ساخت مجسمه های خمیری تکمیلی ، نوباوه، علوی، یکشنبه 10:30تا 11:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
آزمایش‌های علمی در خانه مقدماتی نونهال و نوخوان، خورشیدی،شنبه ساعت12 تا13، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نقاشی تکمیلی،نوخوان و نونهال،فراهان نژاد،دوشنبه 11:15 تا12:15،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان و نونهال، جعفری، پنجشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
ساخت عروسک های نمایشی مقدماتی نونگاه و نوجوان،زکریاپور،یکشنبه ساعت13تا14،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
کاردستی با نمد، مقدماتی، نونگاه و نوجوان،محرابی،دوشنبه ساعت10تا11،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوباوه ، ندیمی، پنجشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی، پیشرفته2، نوخوان و نونهال، نوربخش، دوشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج آمادگی1، نونگاه، ابراهیم‌زاده، سه‌شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
محمد نقی ابراهیم زاده
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
نقاشی، پیشرفته2، نوخوان و نونهال، یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی پیشرفته2، نوخوان و نونهال، مطلبی زاده، دوشنبه ساعت 14:30تا 15:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه،تنهایی، سه شنبه ساعت 17 تا 18، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، آقایی،دوشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
مهارت خودباوری، نونگاه و نوجوان، ملک پور، چهارشنبه 12:00 تا 13:00، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
85000تومان 85000تومان
سواد اقتصادی، مقدماتی، نونهال، حیدرپور، دوشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
40000تومان 40000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، خانم فرهانی، یکشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
طراحی پیشرفته1، نونگاه و نوجوان، مطلبی زاده، دوشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی تکمیلی،نوباوه،محققی،شنبه ساعت 16 تا 17،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
اریگامی مقدماتی/تکمیلی ، نوخوان و نونهال(نیازهای ویژه)، شمس‌الهی، دوشنبه ساعت 11:15 تا 12:15، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
نقاشی پیشرفته 2،نوباوه،محققی،یکشنبه ساعت 13 تا 14،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
ایده و ساخت پیشرفته1، نوباوه، هاشمی، یکشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
250000تومان 250000تومان
اریگامی پیشرفته1، نوباوه، مهابادی، چهارشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
 نجوم تکمیلی نونگاه و نوجوان، موسوی، یکشنبه ساعت 14 تا 15 ، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، یوبهمنش، چهارشنبه ساعت 14:30تا15:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
ساخت زیورآلات، تکمیلی، نونهال و نونگاه، مداحی، دوشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
خوشنویسی تحریری، تکمیلی، نوخوان و نونهال، حسینی ، سه‌شنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شطرنج آمادگی2، نوباوه، سرمستی، پنجشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
تکنیک چاپ دستی، مقدماتی، نوخوان و نونهال، مداحی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوخوان و نونهال، ندیمی، شنبه ساعت 10تا11، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
مبانی تئاتر و بازیگری مقدماتی،نونگاه و نوجوان،مسرور،دوشنبه ساعت 13 تا 14،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
300000تومان 300000تومان
نقاشی مقدماتی،نونهال و نونگاه،شهروزیان،شنبه ساعت 15 تا 16،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
اریگامی مقدماتی، نوخوان و نونهال، مهابادی، سه‌شنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نقاشی، پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، نوربخش، شنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوخوان و نونهال، خدابنده‌لو، دوشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، آقایی،شنبه ساعت 11 تا 12، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوخوان و نونهال،ابراهیم زاده، دوشنبه ساعت13 تا 14، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوباوه، سرمستی، سه‌شنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
کلاژ تکمیلی نوباوه،ریوندی ،دوشنبه ساعت 12:15 تا 13:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
130000تومان 130000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، حمیدی، یکشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوباوه، جعفری، چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
نوشتن خلاق، پیشرفته،نوخوان و نونهال، حسین نژاد،چهارشنبه ساعت12 تا13،تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
سفالگری تکمیلی، نوباوه، حسن‌پور، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
خوشنویسی، تحریری، مقدماتی سطح 2 و بالاتر نونهال و نونگاه، حسین پور، یکشنبه ساعت 10:30تا 11:30، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
زیست‌شناسی پیشرفته نونگاه و نوجوان، احمدزاده، چهار شنبه ساعت 15:15 تا 16:15، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
قصه گویی (زبان بدن و جادوی اجرا)، تکمیلی،بزرگسال، ملکی، سه شنبه ساعت 13:30تا 14:30،تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
75000تومان 75000تومان
آزمایش‌های علمی در خانه تکمیلی نونهال و نوخوان، خورشیدی،سه شنبه ساعت 15:15 تا 16، تابستان1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نمایش خلاق پیشرفته1، نوباوه، وفایی، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین