اریگامی تکمیلی، نوخوان و نونهال، عارفه مهابادی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
فیلم سازی مقدماتی نوخوان نونهال ،رحمانی،دوشنبه 16تا17،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
150000تومان 150000تومان
زیست شناسی پیشرفته، نوخوان و نونهال، عطیه احمدزاده، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
شطرنج،نوآموز،نوخوان و نو نهال،جعفری، پنج شنبه ساعت 10:45 تا 11:45،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
شطرنج نوآموز،نوخوان ونونهال، سرمستی، یک شنبه ساعت 16 تا 17، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
190000تومان 190000تومان
مهارت فرزند پروری -، بزرگسال، آزاده محمدی، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
60000تومان 60000تومان
بازی و سرگرمی مقدماتی نوباوه، ریوندی، یکشنبه ساعت 11 تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
انیمیشن تکمیلی، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
195000تومان 195000تومان
نجوم مقدماتی، نونگاه و نوجوان، محمدجواد صوفی، یکشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
85000تومان 85000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی کودکان،پیشرفته 2،نوخوان و نونهال، ربابه خلیل پور، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، ندا محققی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
130000تومان 130000تومان
شطرنج،مقدماتی3،نوخوان و نونهال ،ظفری،چهارشنبه ساعت16 تا 17،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
220000تومان 220000تومان
گام به گام تا اندیشه تکمیلی، نوباوه، زینب صباغ، یکشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، بهناز مطلبی زاده، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 6
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، بهناز مطلبی زاده، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه،آقایی،شنبه ساعت11 تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوخوان، مهدی مقیمی، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 7
100000تومان 100000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، شاهینکار، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، پاییز 1400،ملی مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
عکاسی با موبایل مقدماتی نونهال و نونگاه، زهرا حاجی بابائی یزدی، سه شنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، ندا محققی، شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 7
130000تومان 130000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، لیلا غفاری، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
120000تومان 120000تومان
موسیقی (ارف و بلز) مقدماتی1، نوباوه و نوخوان، علیرضا قادر، پنجشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
نجوم تکمیلی، نوباوه، عرفانیان،سه شنبه ساعت 14تا 15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
145000تومان 145000تومان
شطرنج،مقدماتی1،نوخوان ونونهال،سرمستی،دوشنبه16تا 17،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
220000تومان 220000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، محمدرضا شهابی، شنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
مکعب روبیک پیشرفته، نوخوان و نونهال، مهدی روشن ده، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
210000تومان 210000تومان
شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، طاهره گرمسیری، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
کلاژ مقدماتی، نوباوه، میترا فرهانی، یکشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
سرود مقدماتی، نوخوان و نونهال، منیژه واحدقازیانی ، چهارشنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 6
100000تومان 100000تومان
پویانمایی مقدماتی، نوخوان و نونهال، مریم منصوری بیدکانی، چهار شنبه ساعت 15 تا 16 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
100000تومان 100000تومان
نمایش خلاق پیشرفته 2، نوباوه، فاطمه خدابنده لو، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
130000تومان 130000تومان
ایده و ساخت مقدماتی، نوخوان و نونهال، عطیه هاشمی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
220000تومان 220000تومان
اریگامی مقدماتی، نوخوان و نونهال، عارفه مهابادی، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
100000تومان 100000تومان
فن بیان مقدماتی، نونگاه، علی مسرور، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
200000تومان 200000تومان
 نجوم مقدماتی، نونگاه و نوجوان کریمی، سه شنبه ساعت 14تا 15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
130000تومان 130000تومان
شطرنج مقدماتی 3، نوباوه، ظفری، شنبه ساعت 16:00، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
220000تومان 220000تومان
شطرنج،نوآموز،نوخوان و نو نهال،حشمتیان ، سه شنبه ساعت 13 تا 14،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
190000تومان 190000تومان
طراحی تکمیلی، نونهال و نونگاه، سپیده صالحی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
نقالی پیشرفته، نونهال و نونگاه، الهه تاجیک، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
120000تومان 120000تومان
تئاتر و بازیگری مقدماتی، نونگاه، علی مسرور، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
300000تومان 300000تومان
کاردستی مقدماتی، نوخوان، نصیریه دوشنبه ساعت 14:15تا 15:15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
نوشتن خلاق مقدماتی، نوخوان و نونهال، محمد جواد کشوری، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
100000تومان 100000تومان
داستان نویسی تکمیلی، نونگاه و نوجوان، بتول پورشیخ آهندانی، سه شنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
95000تومان 95000تومان
شطرنج،مقدماتی 2،نوباوه،سرمستی،پنج شنبه ساعت13:15 تا 14:15،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
220000تومان 220000تومان
نوشتن خلاق پیشرفته، نوخوان و نونهال، رامین حسین نژاد، یکشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
120000تومان 120000تومان
خوشنویسی، تحریری، مقدماتی سطح 2 و بالاتر نونهال و نونگاه، حسین پور، یکشنبه ساعت 12:45تا 13:45، پاییز
0%
تخفیف
نقاشی پیشرفته، نوخوان و نونهال، آرزو یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 7
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان و نونهال،بابامرندی،پنجشنبه ساعت 11 تا 12،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، پائیزه طاهری، چهارشنبه ساعت 11:15 تا 12:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
مکعب روبیک مقدماتی، نوخوان و نونهال، مهدی روشن ده، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
180000تومان 180000تومان
اریگامی مقدماتی، نوباوه، عارفه مهابادی، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
شطرنج ،آمادگی 1،نوباوه،سرمستی ،چهارشنبه ،ساعت 13:00تا 14:00،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
205000تومان 205000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، ندا محققی، شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
130000تومان 130000تومان
شطرنج آمادگی2،نوباوه ،سرمستی،چهار شنبه ساعت16 تا 17،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
ساخت مجسمه های خمیری مقدماتی، نوباوه، زکریاپور، یکشنبه 13تا 14، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
مهارت برقراری و تثبیت روابط مثبت، نونگاه و نوجوان، طیبه زمانی پزوه، دوشنبه ساعت 16:30 تا 17:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
85000تومان 85000تومان
آزمایش های علمی در خانه مقدماتی، نوخوان و نونهال، مهتاب خورشیدی شبستری، شنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
100000تومان 100000تومان
شطرنج آمادگی1،نوخوان و نونهال ،حشمتیان،سه شنبه ساعت16 تا 17،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، آرزو یوبهمنش، چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 3
130000تومان 130000تومان
فن بیان و مهارت های کلامی تکمیلی، نونهال و نونگاه، زینب صباغ، دوشنبه ساعت 12:15 تا 13:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
تاتر و بازیگری تکمیلی، نونگاه، علی مسرور، شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
320000تومان 320000تومان
بازی و سرگرمی تکمیلی، نوباوه، نسرین ریوندی، یکشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، منیژه نوربخش، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 7
130000تومان 130000تومان
شطرنج آمادگی1، نوباوه، سرمستی،یک شنبه ساعت 11 تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
شطرنج مقدماتی2، نوخوان و نونهال،ابراهیم زاده، سه شنبه ساعت13 تا 14 پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
220000تومان 220000تومان
نجوم تکمیلی، نوخوان، آقایی،دوشنبه ساعت 14تا 15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
110000تومان 110000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، منیژه نوربخش، دوشنبه ساعت 10 تا 11 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
110000تومان 110000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، سارا حمیدی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
سفال مقدماتی، نوخوان و نونهال، فائزه غنی، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، منیژه نوربخش، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 7
130000تومان 130000تومان
زیست شناسی مقدماتی نوخوان و نونهال، خورشیدی، دوشنبه 13 تا14،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
خوانش متون کهن (شاهنامه خوانی) مقدماتی، نوخوان و نونهال، شعله ایل بیگی پور، یکشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
 نجوم مقدماتی، نوخوان و نونهال، عرفانیان، یکشنبه ساعت 14 تا 15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
145000تومان 145000تومان
آشنایی با حروف مقدماتی نوباوه، شورشی، سه‌شنبه ساعت 11 تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، آرزو یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 6
130000تومان 130000تومان
انیمیشن مقدماتی، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 5
180000تومان 180000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی مقدماتی، نوخوان و نونهال، علی عادلی، پنجشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته، نوباوه، میترا فرهانی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
130000تومان 130000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی کودکان تکمیلی، نوخوان، ربابه خلیل پور، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
160000تومان 160000تومان
ساخت مجسمه خمیری مقدماتی، نوباوه، پرستو گودرزی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 8
110000تومان 110000تومان
مهارت شاد بودن ، نونگاه و نوجوان، طاهره گرمسیری، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
85000تومان 85000تومان
نجوم تکمیلی، نونگاه و نوجوان، محمدجواد صوفی، یکشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
95000تومان 95000تومان
جاگورتا تکمیلی، نوخوان و نونهال، عطیه شریف، سه شنبه ساعت 16:15 تا 17:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
110000تومان 110000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان و نونهال، سرمستی، سه شنبه ساعت 16تا17، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
180000تومان 180000تومان
شطرنج آمادگی2،نوخوان و نونهال ،سرمستی،پنج شنبه ساعت12 تا13،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
کارگاه داستان نویسی تکمیلی، نونگاه و نوجوان، بهناز ابوالوفایی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
120000تومان 120000تومان
خوشنویسی مقدماتی، نونهال و نونگاه، ربابه حسین پور، سه شنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
100000تومان 100000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، محمدرضا شهابی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
انیمیشن مقدماتی، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
180000تومان 180000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، لیلا غفاری، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نقاشی مقدماتی، نونگاه، شاهینکار، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00، پاییز 1400،ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
85000تومان 85000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، میترا فرهانی، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 2
110000تومان 110000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، پدیده فراهان نژاد، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
بازی خلاق مقدماتی نوخوان و نونهال مهدی مقیمی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، آقایی،شنبه ساعت 12:15تا 13:15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
فن بیان و مهارت های کلامی مقدماتی، نونهال و نونگاه، زینب صباغ، دوشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
زیست شناسی تکمیلی، نوخوان و نونهال، عطیه احمدزاده، سه شنبه ساعت 12:45 تا 13:45 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
110000تومان 110000تومان
اریگامی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، عارفه مهابادی، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400(اصلی)
0%
تخفیف
ظرفیت 7
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی،نوخوان و نونهال،فراهان نژاد،دوشنبه 13 تا14،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
شطرنج آمادگی2،نونگاه و نوجوان ،ابراهیم زاده ،شنبه ساعت16 تا 17،پاییز1400
0%
تخفیف
محمد نقی ابراهیم زاده
ظرفیت 9
205000تومان 205000تومان
تأتر و بازیگری مقدماتی، نوخوان و نونهال، علی مسرور، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
300000تومان 300000تومان
زیست شناسی مقدماتی، نوخوان و نونهال، اکرم سیفی موری، دوشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 3
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، ندا محققی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
130000تومان 130000تومان
شطرنج ،آمادگی 1،نوباوه،حشمتیان ،سه شنبه ،ساعت 14:30تا 15:30،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 2
205000تومان 205000تومان
شطرنج آمادگی1،نوخوان و نونهال ،ظفری،یکشنبه ساعت16 تا 17،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
205000تومان 205000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، فاطمه مداحی، سه شنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
110000تومان 110000تومان
زیست شناسی تکمیلی، نوخوان و نونهال، مهتاب خورشیدی شبستری، سه شنبه ساعت 15:15 تا 16:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
110000تومان 110000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی کودکان،مقدماتی،نوخوان، ربابه خلیل پور، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
150000تومان 150000تومان
سفال مقدماتی، نوباوه، تکتم حسن پور، چهارشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
سفالگری مقدماتی، نوخوان و نونهال، فاطمه صفری، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
شاهنامه خوانی با روش بازی مقدماتی، نوخوان و نونهال، الهام فلاح یساولی ، شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 4
100000تومان 100000تومان
نقالی مقدماتی، نونهال و نونگاه، تاجیک، یکشنبه ساعت 14:45 تا 15:45، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
اریگامی تکمیلی، نوباوه، عارفه مهابادی، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
120000تومان 120000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، پدیده فراهان  نژاد، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
120000تومان 120000تومان
سفال تکمیلی، نوباوه، تکتم حسن پور، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
120000تومان 120000تومان
بازی خلاق مقدماتی، نوباوه، مهدی مقیمی، پنجشنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
110000تومان 110000تومان
نوشتن خلاق تکمیلی، نوخوان و نونهال، فرشته طارمی، چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15:45 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
آمادگی برای کاوشگری تکمیلی، نوباوه، نسرین اسکندریان، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400،
0%
تخفیف
ظرفیت 7
120000تومان 120000تومان
شطرنج،مقدماتی1،نوباوه،سرمستی،چهارشنبه11:30 تا 12:30،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
220000تومان 220000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، آرزو یوبهمنش، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
120000تومان 120000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، ندا محققی، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، آرام امینی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
شعر و قصه تکمیلی، نوباوه، پائیزه طاهری، چهارشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج آمادگی2، نوخوان و نونهال، سرمستی، سه شنبه ساعت 15 تا16، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
205000تومان 205000تومان
ایده و ساخت مقدماتی، نوباوه، عطیه هاشمی، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
230000تومان 230000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، فاطمه مداحی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
110000تومان 110000تومان
ساخت مجسمه مفتولی مقدماتی، نوخوان، فاطمه مداحی، پنجشنبه ساعت 14:51 تا 14:51 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
اریگامی (کاغذ و تا) مقدماتی، نوخوان و نونهال، فروغ جمعی، دوشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
110000تومان 110000تومان
مهارت خودباوری -، نونگاه و نوجوان، فاطمه فرهنگیان، یکشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
85000تومان 85000تومان
نجوم تکمیلی، نوباوه، معصومه آقایی، دوشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 1
145000تومان 145000تومان
شطرنج آمادگی2،نوخوان و نونهال ،ظفری،دو شنبه ساعت16تا17،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
شطرنج آمادگی1، نوباوه، سرمستی،یک شنبه ساعت 12:15 تا13:15، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
190000تومان 190000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، سارا حمیدی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
120000تومان 120000تومان
نجوم مقدماتی، نوخوان و نونهال، محمدجواد صوفی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
فن بیان مقدماتی، نوخوان و نونهال، علی مسرور، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 5
200000تومان 200000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، منیژه نوربخش، شنبه ساعت 1430 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج آمادگی2،نوخوان و نونهال ،جعفری،پنج شنبه ساعت09:30 تا10:30،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
205000تومان 205000تومان
نقاشی مقدماتی، نونگاه، آرزو یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
90000تومان 90000تومان
مهارت آداب و معاشرت و ارتباط کلامی مقدماتی، نونهال و نونگاه، فاطمه نعمتی سارخانلو، چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
شعر و قصه پیشرفته، نوباوه، شفیع زاده، دوشنبه ساعت 10 تا 11، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 8
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، فائزه غنی، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 7
110000تومان 110000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، عرفانیان،یکشنبه ساعت 12تا 13، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
145000تومان 145000تومان
موسیقی (ارف و بلز) مقدماتی1، نوباوه و نوخوان، علیرضا قادر، پنجشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
نجوم تکمیلی، نوخوان و نونهال، محمدجواد صوفی، پنجشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 5
110000تومان 110000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، سرمستی، شنبه 14:30 تا 15:30، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان، میترا فرهانی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی کودکان،پیشرفته1،نوخوان و نونهال، ربابه خلیل پور،سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
 نجوم مقدماتی، نوخوان و نونهال، کریمی، یکشنبه ساعت 13تا 14، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
145000تومان 145000تومان
شطرنج ،مقدماتی1،نوباوه،سرمستی،پنج شنبه ساعت 10:45 تا 11:45،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
عکاسی با موبایل تکمیلی، نونهال و نونگاه، زهرا حاجی بابائی یزدی، شنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
120000تومان 120000تومان
نقاشی مقدماتی مقدماتی، نوخوان و نونهال، منیژه نوربخش، شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
شطرنج،نوآموز،نوباوه،جعفری ، پنج شنبه ساعت 12 تا 13،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
جاگورتا مقدماتی، نوخوان و نونهال، عطیه شریف، سه شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
100000تومان 100000تومان
آمادگی برای کاوشگری مقدماتی، نوباوه، ملیحه اژدری، سه شنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
مکعب روبیک تکمیلی، نوخوان و نونهال، مهدی روشن ده، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 1
180000تومان 180000تومان
مکعب روبیک مقدماتی، نوباوه، مهدی روشن ده، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
195000تومان 195000تومان
برنامه نویسی و بازی سازی کودکان مقدماتی، نونهال، ربابه خلیل پور، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
150000تومان 150000تومان
کارگاه داستان‌، مقدماتی، نونگاه و نوجوان، ابوفایی، یکشنبه ساعت 13 تا 14، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، ندا محققی، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 7
130000تومان 130000تومان
سفالگری مقدماتی، نوخوان و نونهال، فاطمه صفری، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 9
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، آرزو یوبهمنش، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
انیمیشن پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 6
210000تومان 210000تومان
ایده و ساخت مقدماتی، نوباوه، عطیه هاشمی، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
230000تومان 230000تومان
آزمایش های علمی در خانه مقدماتی نوخوان و نونهال، مهتاب خورشیدی شبستری، دوشنبه 14:15 تا 15:15، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
100000تومان 100000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوباوه، لیلا غفاری، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
130000تومان 130000تومان
سفالگری پیشرفته، نوباوه، فاطمه صفری، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 9
130000تومان 130000تومان
نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، آرزو یوبهمنش، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
110000تومان 110000تومان
ایده و ساخت تکمیلی، نوباوه، عطیه هاشمی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
240000تومان 240000تومان
انگیزه، هویت، موفقیت نونگاه و نوجوان، دوشنبه 16 تا 17، اعظم حیدرپور، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
40000تومان 40000تومان
کلاژ مقدماتی نوباوه،ریوندی ،شنبه ساعت 11تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 3
120000تومان 120000تومان
 گویندگی فن بیان و اجرا مقدماتی، اعضای ارشد و بزرگسال، مهدی محمدیان، یکشنبه ساعت 18:15 تا 19:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 7
200000تومان 200000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه،حشمتیان، سه شنبه ساعت11:30 تا 12:30،پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
مهارت خواندن(روان خوانی) مقدماتی، نوخوان، پریسا فاضل  مراغه، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 6
100000تومان 100000تومان
تأتر و بازیگری مقدماتی، نونگاه، علی مسرور، پنجشنبه ساعت 13:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
300000تومان 300000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، سرمستی، یکشنبه ساعت 13:30تا 14:30، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
190000تومان 190000تومان
سفالگری مقدماتی، نوباوه، فاطمه صفری، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نمایش خلاق پیشرفته، نوباوه، فاطمه خدابنده لو، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
130000تومان 130000تومان
تاتر و بازیگری تکمیلی، نوخوان و نونهال، علی مسرور، شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
320000تومان 320000تومان
پویانمایی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، مریم منصوری بیدکانی، سه شنبه ساعت 15:45 تا 16:45 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 11
85000تومان 85000تومان
فن بیان مقدماتی، نوخوان و نونهال، علی مسرور، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 9
200000تومان 200000تومان
شطرنج،مقدماتی 2،نوخوان و نو نهال،ظفری،سه شنبه 16 تا 17،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 4
220000تومان 220000تومان
شطرنج آمادگی 1، نوباوه، بهناز حشمتیان ، یکشنبه(ساعت 16الی17)پائیز 1400
0%
تخفیف
بهناز حشمتیان
ظرفیت 8
205000تومان 205000تومان
نجوم پیشرفته، نوباوه، معصومه آقایی، دوشنبه ساعت 11:15 تا 12:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
130000تومان 130000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، منیژه نوربخش، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوباوه، فاطمه خدابنده لو، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
خوانش متون کهن(شاهنامه خوانی) مقدماتی، بزرگسال، شعله ایل بیگی پور، یکشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 8
60000تومان 60000تومان
مهارت جرات مندی ، نونگاه و نوجوان، بتول شریف زاده، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 5
85000تومان 85000تومان
نوشتن خلاق مقدماتی نوخوان و نونهال، طارمی، چهارشنبه 14:30 تا 15:30، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 11
100000تومان 100000تومان
هوافضا مقدماتی نونهال، سید محمد محبی بصیر، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
150000تومان 150000تومان
ایده و ساخت پیشرفته، نوباوه، عطیه هاشمی، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
انیمیشن تکمیلی، نوخوان و نونهال، آزاده مرجانی، شنبه ساعت 13:30 تا 14:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق پیشرفته، نوخوان و نونهال، فاطمه خدابنده لو، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
چرم دوزی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، گلنوش شیخ القراء، چهارشنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
بازیگری مقدماتی، نونگاه و نوجوان، سیدیاسر هاشم زاده، سه شنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
300000تومان 300000تومان
کلاژ تکمیلی، نوباوه، فاطمه مداحی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
کارگاه شعر تکمیلی، نونگاه و نوجوان، صغری ملکی، پنجشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
طراحی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، فائزه غنی، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
بازی خلاق مقدماتی، نوباوه، مهدی مقیمی، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
عکاسی مقدماتی، نونهال و نونگاه، مریم آل  مومن  دهکردی، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
کارگاه شعر مقدماتی نونگاه و نوجوان، ملکی، پنجشنبه 12 تا 13، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، آمنه رشیدی، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
ایده و ساخت مقدماتی، نوباوه، عطیه هاشمی، دوشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
230000تومان 230000تومان
نمایش خلاق تکمیلی، نوباوه، حمید ندیمی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
انیمیشن تکمیلی، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
195000تومان 195000تومان
نقاشی روی سفال مقدماتی، نونگاه و نوجوان، محدثه محمدی نژاد رشتی، شنبه,دوشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
مجسمه های سیمی تکمیلی، نونگاه و نوجوان، مهرناز قربانعلی، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
کاردستی با نمد تکمیلی، نونگاه و نوجوان، محبوبه محرابی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
نقاشی تکمیلی، نونگاه، آرزو یوبهمنش، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
95000تومان 95000تومان
طراحی مقدماتی نونگاه و نوجوان،دوشنبه 11 تا 12 ، رشیدی، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
سفال مقدماتی، نوباوه، فاطمه صفری، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
آمادگی برای کاوشگری تکمیلی، نوباوه، نسرین اسکندریان، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
هوافضا مقدماتی نونگاه، سید محمد محبی بصیر، یکشنبه ساعت 17:15 تا 18:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
150000تومان 150000تومان
قصه گویی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، مریم فلاحی نرمی، شنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
ساخت عروسک نمایشی (من و عروسک هفتاد سالگی ام! مقدماتی، نونگاه و نوجوان، محسن اکرمی ابرقوئی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
رباتیک مقدماتی نونگاه و نوجوان، معصومه ابوطالبی، چهارشنبه ساعت 10:00 تا 11:00،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
150000تومان 150000تومان
انیمیشن مقدماتی، نونگاه، امیرحسین علیمراد، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
180000تومان 180000تومان
کاردستی تکمیلی، نوباوه، ندا محققی، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
سفال تکمیلی، نوخوان و نونهال، تکتم حسن پور، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
نقالی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، فاطمه روحی رحیم بگلو، شنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
ساخت مجسمه مفتولی تکمیلی، نوخوان و نونهال، فاطمه مداحی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
خوشنویسی تحریری مقدماتی، نونگاه و نوجوان، الهه گلچین، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
85000تومان 85000تومان
زیست شناسی پیشرفته، نونگاه و نوجوان، عطیه احمدزاده، چهارشنبه ساعت 15:15 تا 16:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
سفال پیشرفته، نوخوان و نونهال، تکتم حسن پور، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
کلاژ مقدماتی نوخوان،صحرانورد،یکشنبه ساعت 13:30تا 14:30، پاییز1400
0%
تخفیف
لیلا صحرانورد بالستانی
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
زیست شناسی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، مهتاب خورشیدی شبستری، دوشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
بازیگری مقدماتی نونهال، شادی پاکزاد، چهارشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
ایده و ساخت پیشرفته، نوخوان و نونهال، عطیه هاشمی، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
240000تومان 240000تومان
نوشتن خلاق پیشرفته، نوخوان و نونهال، محمد جواد کشوری، سه شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
سفال مقدماتی، نوباوه، فاطمه صفری، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
فیلم سازی مقدماتی نونگاه نوجوان ،رحمانی،دوشنبه 17:30تا18:30،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
180000تومان 180000تومان
پرورش نگاه جستجوگر مقدماتی نوخوان و نونهال، زهرا تلخابی، یکشنبه 15:00 تا 16:00، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، آمنه رشیدی، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
اریگامی مقدماتی، نوخوان و نونهال، عارفه مهابادی، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
انیمیشن پیشرفته، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
210000تومان 210000تومان
انیمیشن مقدماتی، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
180000تومان 180000تومان
سفال مقدماتی، نوباوه، فاطمه مداحی، شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
110000تومان 110000تومان
نقاشی مقدماتی، نوخوان و نونهال، آرام امینی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
نوشتن خلاق تکمیلی نوخوان و نونهال، محمدجواد کشوری، دوشنبه 14:00 تا 15:00، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
110000تومان 110000تومان
معرق کاشی تکمیلی، نونهال و نونگاه و نوجوان، فاطمه مداحی، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
ویترای (نقاشی روی شیشه) مقدماتی، نونگاه و نوجوان، محدثه محمدی نژاد رشتی، یکشنبه,سه شنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
انیمیشن پیشرفته، نوخوان و نونهال، امیرحسین علیمراد، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
210000تومان 210000تومان
ساخت عروسک نمایشی (عروسک تاپ تیبل( عروسک رومیزی)) مقدماتی، نونگاه و نوجوان، نوشین فرهادی بیرگانی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
زیست شناسی تکمیلی، نونگاه و نوجوان، عطیه احمدزاده، چهارشنبه ساعت 14:15 تا 15:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
110000تومان 110000تومان
خوانش متون کهن (شاهنامه خوانی) مقدماتی، نونگاه و نوجوان، شعله ایل بیگی پور، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
شطرنج،مقدماتی1،نوخوان ونونهال،سرمستی،چهارشنبه14:30 تا 15:30،پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
205000تومان 205000تومان
ایده و ساخت پیشرفته 2، نوباوه، عطیه هاشمی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
250000تومان 250000تومان
سوخت نگاری مقدماتی، نونگاه و نوجوان، هادی واحدی، سه شنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
مهارت خوش بینی، نونگاه و نوجوان، زهرا برجی، چهارشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
رباتیک مقدماتی نونهال، معصومه ابوطالبی، چهارشنبه ساعت 11:00 تا 12:00، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
150000تومان 150000تومان
آینه کاری روی سفال مقدماتی، نوجوان و بزرگسال، سمیه توکل، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
کلاژ تکمیلی، نوباوه، نسرین ریوندی، یکشنبه ساعت 12:15 تا 13:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
130000تومان 130000تومان
سفال تکمیلی، نوباوه، تکتم حسن پور، چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
نقاشی تکمیلی، نوباوه، سارا حمیدی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
کاردستی مقدماتی، نوخوان، احمدعلیزاده، دوشنبه ساعت 13 تا 14، پاییز1400
0%
تخفیف
لیلا احمد علیزاده اقگونی
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
نمایش رادیویی مقدماتی نونگاه و نوجوان،آقایی،دوشنبه ساعت 17:00 تا 18:00، پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
طراحی مقدماتی،نونهال و نونگاه،آمنه رشیدی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
100000تومان 100000تومان
بازیگری مقدماتی، نونگاه و نوجوان، سیدیاسر هاشم زاده، سه شنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
300000تومان 300000تومان
نقاشی پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، لیلا غفاری، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
سرود مقدماتی، نونگاه و نوجوان، منیژه واحدقازیانی، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
داستان نویسی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، بتول پورشیخ آهندانی، یکشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
نمایش خلاق - زندگی در شاهنامه مقدماتی، نونهال و نونگاه، علی بهزادی، سه شنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
چرم دوزی تکمیلی، نونگاه و نوجوان، گلنوش شیخ القراء، چهارشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
95000تومان 95000تومان
معرق کاشی مقدماتی، نونگاه، فاطمه مداحی، پنجشنبه ساعت 10:45 تا 11:45 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
85000تومان 85000تومان
ساخت عروسک نمایشی (خیمه شب بازی) مقدماتی،نونگاه و نوجوان، نوشین فرهادی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00، پاییز 1400، ملی_ مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
تئاتر و بازیگری مقدماتی، نوخوان و نونهال، علی مسرور، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 10
300000تومان 300000تومان
عکاسی مقدماتی، نونهال و نونگاه، مریم آل مومن دهکردی، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
100000تومان 100000تومان
قصه گویی مقدماتی، بزرگسال، هیوا ملکی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
ساخت عروسک نمایشی مقدماتی، نونهال و نونگاه، محسن اکرمی ابرقوئی، یکشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
120000تومان 120000تومان
شعرسرایی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، بتول پورشیخ آهندانی، سه شنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
مهارت امیدوار بودن، نونگاه و نوجوان، فاطمه فرهنگیان، دوشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 12
85000تومان 85000تومان
نقاشی مقدماتی، نوباوه، فاطمه مداحی، شنبه ساعت 11:30 تا 12:30 پاییز 1400، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت 14
110000تومان 110000تومان
نجوم تکمیلی، نونگاه و نوجوان، احسان کریمی، سه شنبه ساعت 15:15 تا 16:15 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 12
145000تومان 145000تومان
ساخت مجسمه های خمیری تکمیلی ، نوباوه، زکریاپور، یکشنبه 11تا 12، پاییز1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
120000تومان 120000تومان
ایده و ساخت تکمیلی، نوخوان و نونهال، عطیه هاشمی، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:29 پاییز 1400، ملی-مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
230000تومان 230000تومان
نقالی مقدماتی نونگاه و نوجوان، مهدی محمدیان، شنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400
0%
تخفیف
ظرفیت 10
200000تومان 200000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت