شطرنج نوآموز، نوخوان و نونهال، هنگامه سرمستی، یکشنبه ساعت 10:00 تا 11:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
عکاسی با موبایل مقدماتی، نونگاه و نوجوان، علی خوش جام، دوشنبه ساعت 14:00 تا 15:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
آشنایی با حروف مقدماتی، نوباوه، مریم شورشی، سه شنبه ساعت 11:00 تا 12:00،تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
ساخت‌ عروسک‌های نمایشی
0%
تخفیف
بهناز مهدی خواه
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
موسیقی ارف مقدماتی 3، نوباوه، یاسمن فیضی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
200000تومان 200000تومان
نجوم مقدماتی، نوخوان و نونهال، زهرا عرفانیان مقدم، شنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
اریگامی سطح دو
0%
تخفیف
مریم لواسانی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
داستان‌نویسی مقدماتی1، نونگاه و نوجوان، نرجس مقیمی، دوشنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 4
110000تومان 110000تومان
نوشتن خلاق مقدماتی1، نوخوان و نونهال، بهناز ابوالوفایی، یک‌شنبه ساعت15:00 تا 16:00،  تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
داستان نویسی
0%
تخفیف
محمدرضا گودرزی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
نقالی مقدماتی، نونهال و نونگاه، الهه تاجیک، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 4
100000تومان 100000تومان
آمادگی برای کاوشگری، نوباوه، ماندانا واحدی، دوشنبه ساعت 13:30 تا 14:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
مجسمه های خمیری مقدماتی، نوباوه، محبوبه فتحی زاده، یکشنبه ساعت 12:30 تا 13:30، تابستان 1401، مرکز 6، تهران
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
50000تومان 50000تومان
خوشنویسی تحریری مقدماتی 1، نونهال و نونگاه، اعظم اسکندری، دوشنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 1
120000تومان 120000تومان
عکاسی با موبایل مقدماتی، نوخوان و نونهان، علی خوش جام، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوباوه، هنگامه سرمستی، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
230000تومان 230000تومان
شطرنج مقدماتی2، نوخوان و نونهال، هنگامه سرمستی، دوشنبه ساعت 15:00 تا 16:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
خوشنویسی تحریری سطح یک
0%
تخفیف
ربابه حسین پور
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
نجوم تکمیلی، نوخوان و نونهال، زهرا عرفانیان مقدم، شنبه ساعت 10:15 تا 11:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
عکاسی سطح دو
0%
تخفیف
علیرضا کریمی صارمی
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
عکاسی با موبایل پیشرفته، نوخوان و نونهال، علی خوش جام، دوشنبه ساعت 12:00 تا 13:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 5
120000تومان 120000تومان
نمایش خلاق مقدماتی، نوخوان و نونهال، لیلا مکانی، شنبه ساعت 12:00 تا 13:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
نقالی تکمیلی، نونهال و نونگاه، الهه تاجیک، پنج شنبه ساعت 11:15 تا 12:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 7
110000تومان 110000تومان
قصه گویی
0%
تخفیف
الهام دارابی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
شطرنج مقدماتی1، نوخوان و نونهال، هنگامه سرمستی، یکشنبه ساعت 14:30 تا 15:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 2
230000تومان 230000تومان
آمادگی برای کاوشگری، نوباوه، ماندانا واحدی، یکشنبه ساعت 13:30 تا 14:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
110000تومان 110000تومان
نوشتن خلاق تکمیلی1، نوخوان و نونهال، بهناز ابوالوفایی، یک‌شنبه ساعت13:30 تا 14:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 5
100000تومان 100000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، معصومه آقایی، شنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
کاردستی مقدماتی، نوباوه، شهناز دالوند، سه شنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
خوشنویسی با قلم مقدماتی، نونگاه و نوجوان، اعظم اسکندری، دوشنبه ساعت 12:15 تا 13:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 11
120000تومان 120000تومان
سفال مقدماتی نوباوه، مریم اله وندی، یکشنبه ساعت 11:30 تا 12:30، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
120000تومان 120000تومان
کاردستی مقدماتی، نوخوان و نونهال، شهناز دالوند، سه شنبه ساعت 12:00تا 13:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
100000تومان 100000تومان
مجسمه های خمیری تکمیلی، نوباوه، مژده ذکریا پور، یکشنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 7
120000تومان 120000تومان
خوشنویسی تحریری سطح دو
0%
تخفیف
ربابه حسین پور
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
عروسک سازی با استفاده از دورریختنی ها
0%
تخفیف
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
نجوم تکمیلی، نوباوه، معصومه آقایی، دوشنبه ساعت 10:00 تا 11:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
شطرنج مقدماتی2، نوباوه، هنگامه سرمستی، یکشنبه ساعت 11:00 تا 12:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
220000تومان 220000تومان
خوشنویسی تحریری مقدماتی2، نوخوان و نونهال، مرضیه بیات، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 2
120000تومان 120000تومان
عکاسی سطح یک
0%
تخفیف
علیرضا کریمی صارمی
ظرفیت نامحدود
18000تومان 18000تومان
شطرنج آمادگی2، نوخوان و نونهال، هنگامه سرمستی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 5
230000تومان 230000تومان
اریگامی سطح یک
0%
تخفیف
مریم لواسانی
ظرفیت نامحدود
12000تومان 12000تومان
شعرسرایی مقدماتی1، نونگاه و نوجوان، رامین حسین‌‌نژاد، پنج‌شنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 8
110000تومان 110000تومان
مهارت جرئت مندی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، مرضیه رخشانی نیا، چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 4
85000تومان 85000تومان
نجوم مقدماتی، نوباوه، معصومه آقایی، شنبه ساعت 12:15 تا 13:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
145000تومان 145000تومان
شطرنج نوآموز، نوباوه، هنگامه سرمستی، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت تکمیل
205000تومان 205000تومان
شطرنج آمادگی1، نوخوان و نونهال، محمد ابراهیم زاده، چهارشنبه ساعت 15:00 تا 16:00، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 12
210000تومان 210000تومان
بازی و سرگرمی تکمیلی، نوباوه، نسرین ریوندی، یکشنبه ساعت 12:15 تا 13:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
110000تومان 110000تومان
نجوم پیشرفته، نوباوه، معصومه آقایی، دوشنبه ساعت 11:15 تا 12:15، تابستان 1401، مرکز مجازی
0%
تخفیف
ظرفیت 10
145000تومان 145000تومان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت

سامانه ی گفتگوی آنلاین